อำเภอบ้านผือดำเนินการ อุดรธานี 14 วันแห่งความปลอดภัย

วันที่ 9 พฤษภาคม  2564 
          อำเภอบ้านผือ ขอรายงานการขับเคลื่อนดำเนินการ อุดรธานี 14 วันแห่งความปลอดภัย 1-14 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการ 4ก 2 ป ประจำวันดังนี้                        
          -การค้นหาเชิงรุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้ดำเนินการตรวจตราสอดส่องเคาะประตูบ้านบุคคลที่เดินทางเข้ามาในเขตหมู่บ้านหากเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้กักตัวสังเกตุอาการ 14 วัน เพื่อรายงานให้ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการนำตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Test ต่อไป.                                               
          -ในเวลา 09.00 น ดำเนินตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Test ให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ณ หอประชุมออำเภอบ้านผือรวมทั้งสิ้นจำนวน  132 ราย 
          -การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 164 หมู่บ้านดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ตามแผนอุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย