อำเภอสร้างคอมเคาะประตูบ้าน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๖.๐๐ น.เป็นต้นไป 

            นายธวัช   พรมโสภา นายอำเภอสร้างคอม มอบหมายให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ อสม.  ตำบลบ้านโคก ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  และมาตรการทางสาธารณสุข D-M-H-T-T-A เคาะประตูบ้าน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แนะนำการปฏิบัติตน  การกักตัว  การเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงและที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่  การเว้นระยะห่าง  การล้างมือ  การสแกนแอพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ/หมอพร้อม/ไทยสต็อปโควิดพลัส  การสวมแมสก์เวลาออกนอกบ้าน ตามมาตรการเชิงรุก "อุดรธานี ๑๔ วันแห่งความปลอดภัย ๔ ก ๒ป"  และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี