อำเภอเมืองอุดรธานี“ อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย”

อำเภอเมืองอุดรธานี ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
1. เก็บกวาด (การตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก) 
- วันนี้ 1,378 ราย สะสม 6,887 ราย
2. กักตัว (จำนวนผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง)
- อยู่ระหว่างกักตัว  822 ราย กักตัวครบ 2,110 ราย
3 กฎหมาย (บังคับใช้กฎหมาย)
- ยอดรวม 0 คดี
4. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
- จำนวน 35 ราย 
5. 2 ป (ประกาศ,ประชาสัมพันธ์) 
- หอกระจายข่าว 391 หมู่บ้าน/ชุมชน
-  สื่อโซเชียลมีเดีย รถขยายเสียง ฯลฯ