อ.นายูงดำเนินการตามมาตรการ "อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย"

อ.นายูง ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ "อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย" (4 ก 2 ป) ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ดังนี้                                                                           
1. ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่พื้นที่อำเภอนายูง
 1.1 ลงทะเบียนใน COVID watch out  จำนวน 12 ราย สะสมจำนวน 90 ราย
1.2 ผู้กักตัว 14 วันฯ  รายใหม่ 10 ราย สะสม 84 ราย
1.3 ตรวจหาเชื้อเชิงรุก รายใหม่  7 ราย สะสม 114 ราย     
     - ผลบวก  0 ราย 
    -  ผลลบ  114 ราย     
2. การดำเนินคดีตามกฎหมาย จำนวน 0 ราย                                   
3. การประกาศ/ประชาสัมพันธ์
    - ทางหอกระจายข่าวและเดินเคาะประตูบ้าน 42 หมู่บ้าน จำนวน 84 ครั้ง  สะสม 624 ครั้ง                                                                                                 
    - รถโมบายเคลื่อนที่ จำนวน 2 ครั้ง   สะสม 12 ครั้ง