อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการกิจกรรม"อุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย "

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 
         นายพัสกร  ธนแสนไทย  นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการกิจกรรม"อุดรธานี 14 วัน  แห่งความปลอดภัย " มาตรการ 4 ก 2 ป  โดยบูรณาการร่วมกับ นายศิริชัย  สายอ่อน  สาธารณสุขอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  , นายแพทย์ศักดา  ศิริเวชธำรง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม  ,  พ.ต.อ.วรพงษ์  นันทลักษณ์  ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม ,  นางจิราภรณ์  ธนแสนไทย  แม่บ้านมหาดไทย  และหัวหน้าสถานีรถไฟห้วยสามพาด , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น ทุกแห่ง โดยมี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  พยาบาล  ผอ.รพ.สต. ปลัด อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  เจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิก อส.  และ อสม. ลูกจ้างโครงการ TST ดำเนินการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ "กิจกรรมอุดรธานี 14 วัน แห่งความปลอดภัย" ตามมาตรการ 4ก 2ป  ดังนี้                                              
1) ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้าสู่พื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ลงทะเบียน covid watch out หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม  ยอดสะสม 83 คน
2) ติดตามให้กำลังใจการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม /การเอาใจใส่ของ รพ.สต.ทุกแห่ง ในการนำประชาชนเข้าตรวจ Rapid  test  ค้นหาเชิงรุก กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเข้มงวดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นจังหวัดอุดรธานี  ตรวจแล้วยอดสะสม  155 คน         
3) ออกเยี่ยมติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มบุคคลที่ต้องกักตัว พร้อมนำป้ายไปติดหน้าบ้าน/ห้องพักอาศัย และติดตามเยี่ยมบ้านวันละ 2 ครั้ง  จำนวน 83  คน
4) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
5) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครบทุกหมู่บ้าน 41 หมู่บ้าน (เช้า-เย็น) รวมวันละ 82 ครั้ง 
6)  สภ.ประจักษ์ศิลปาคม  และ อบต.นาม่วง ได้จัดรถประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทุกวัน 
7) ตรวจเยี่ยมแนะนำการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟห้วยสามพาด ในการเข้มงวด การลงทะเบียนของผู้โดยสารที่ลงสถานีรถไฟห้วยสามพาด และผู้ที่เดินทางจากสถานีห้วยสามพาด ให้ดำเนินการลงทะเบียน covid watchout ให้ครบทุกราย ในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  โดยมีขบวนรถจอด 2 ขบวน (ไป/กลับ) วันละ 4 ครั้ง  (กรุงเทพ-หนองคาย/นครราชสีมา-หนองคาย)