ประชุมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกุมภวาปี

วันจันทร์ ที่ ๒๖ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น.

        นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกุมภวาปี ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปข้อราชการของอำเภอฯ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ และผู้เกี่ยวข้อง ในการมอบหมายภารกิจหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุดรธานี (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ในการขับเคลื่อนการประเมินฯ พร้อมติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนอย่างครบถ้วนถูกต้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ชั้น ๒ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี