ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

              นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น  ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี