ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันพุธ ที่ ๒๑ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

        นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ITA) และเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานดังกล่าวผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๕ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของจังหวัดอุดรธานี (Video Conference) 
       หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ อบจ.อด. ทน.อด. ทม.หนองสำโรง ทม.โนนสูงน้ำคำ และ อบต.ทุกแห่ง ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี