ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสาร 2021-09-08 12:40:58
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 2021-09-08 12:39:27
ดาวน์โหลด
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับสมัครให้ทุนตามโครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 2021-09-06 11:42:40
ดาวน์โหลด
การรับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 2021-08-05 10:48:05
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2021-07-06 11:23:12
ดาวน์โหลด
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 2564 2021-05-20 17:59:01
ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 2021-05-03 14:02:54
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021-04-23 14:52:50
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2021-03-05 18:47:51
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 2021-02-22 10:11:50
ดาวน์โหลด
อาหารทะเลปลอดเชื้อโควิด 2019 ไม่รับประทานดิบ ต้องปรุงให้สุก 2021-01-14 16:35:42
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 2020-09-02 11:52:31
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดอุดรธานี 2020-08-20 18:07:54
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การใช้คำขวัญใหม่ประจำจังหวัดอุดรธานี ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 2020-08-04 14:02:17
ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 2020-05-29 15:00:48
ดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 2020-05-13 16:25:25
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนังานราชกาทั่ไป ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-26 11:37:44
ดาวน์โหลด
ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2562 2020-02-20 12:05:38
ดาวน์โหลด
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 2020-01-24 16:45:10
ดาวน์โหลด
ขอเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 2018-10-31 15:31:36
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนและทบทวนแผนความร่วมมือส่งเสริม ระหว่างประเทศเชื่อมโยงสามเหลี่ยมมรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-09-05 15:34:04
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-08-03 11:04:36
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนและทบทวนแผนความร่วมมือส่งเสริมระหว่างประเทศเชื่อมโยงสามเหลี่ยมมรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-08-03 10:57:26
ดาวน์โหลด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนและทบทวนแผนความร่วมมือส่งเสริมระหว่างประเทศเชื่อมโยงสามเหลี่ยมมรดกโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-07-26 13:35:39
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-07-19 14:55:00
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-07-11 13:48:42
ดาวน์โหลด
ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 2018-07-05 17:13:24
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-07-04 16:48:06
ดาวน์โหลด
ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 2018-06-27 13:05:38
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 2018-06-21 16:41:34
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการผลิต การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (Esan Expo 2018) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2018-06-20 16:26:13
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการกระตุ้นเศรฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดด้านการผลิต การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ (Esan Expo 2018) ประจำปีประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-23 16:45:21
ดาวน์โหลด
ขอเชิญวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการกระตุ้นเศรฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดด้านการผลิต การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ (Esan Expo 2018) ประจำปีประมาณ 2018-05-16 15:11:36
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Fabric Expo 2018 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-01-23 11:49:43
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 2018-01-08 15:52:01
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร การจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Fabric Expo 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-01-04 09:41:29
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 2017-12-20 10:34:09
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 2017-12-20 10:32:54
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 2017-11-17 15:46:58
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 2017-05-08 15:02:00
ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2560 2017-04-21 16:00:50
ดาวน์โหลด
รายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ภายในจังหวัดอุดรธานี 2017-01-10 10:02:55
ดาวน์โหลด
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2559 2016-04-27 11:29:34
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2015-10-08 16:15:28
ดาวน์โหลด
วิธีประกาศราคากลางแต่ละโครงการ 2015-10-08 16:14:26
ดาวน์โหลด
การประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-10-08 16:13:05
ดาวน์โหลด