หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.5/ว 1362 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี 2021-04-01 14:45:39
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมแผนพัฒนาจังหวัดฯ วันที่ 28 กันยายน 2563 2020-09-28 16:01:49
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกกิจกรรมยุชนประชาธิปไตย 2563 *หมายเหตุ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบวันเข้ารับอบรมอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 2020-03-10 11:25:02
ดาวน์โหลด
ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 2020-03-08 18:37:52
ดาวน์โหลด
ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2562 2020-02-20 12:03:46
ดาวน์โหลด
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 2020-01-24 16:38:45
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.5/ว 5427 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) จังหวัดอุดรธานี 2019-10-25 10:04:59
ดาวน์โหลด
ประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 2019-09-12 13:57:47
ดาวน์โหลด
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 2019-08-01 15:40:55
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.2/ว3402 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ปี 2569 (ค.ศ. 2026) จังหวัดอุดรธานี 2019-07-04 14:02:53
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.2/ว3405 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 และผู้ตรวจราชการกระทรวง 2019-07-03 18:07:25
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.2/ว3192 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 2019-06-25 12:26:09
ดาวน์โหลด
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2019-05-28 15:10:05
ดาวน์โหลด
การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2019-04-25 16:54:58
ดาวน์โหลด
สรุปรายงานสาระสำคัญการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 2019-04-24 15:50:06
ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์/เชิญชวน เสนอรายชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการ ก.บ.จ. (อุดรธานี) ชุดใหม่ 2019-04-03 11:03:07
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 (เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562) 2019-03-21 09:53:52
ดาวน์โหลด
สรุปการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 (เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562) 2019-03-07 12:54:56
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.5/ว 872 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 2019-02-25 09:52:04
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.5/ว 490 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 2019-01-25 12:04:31
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 2019-01-24 11:23:22
ดาวน์โหลด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 0104 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 2019-01-11 17:07:34
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.3/ว 198 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126" 2019-01-11 15:24:57
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 6062 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงสมุดรายชื่อทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-12-14 15:28:58
ดาวน์โหลด
เอกสารข้อมูลพื้นฐานโครงการ 2018-11-29 15:35:00
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5078 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุดรธานี 2018-10-19 13:54:17
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5044 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี 2018-10-19 13:24:53
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 4993 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 2018-10-12 14:13:50
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 13538 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-16 11:18:17
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการงบรองนายก 2018-08-08 15:48:30
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์โอวาทผู้นำศาสนาเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-07-25 11:48:28
ดาวน์โหลด
การประชาสัมพันธ์โครงการ "Thailand Shopping & Dinning Paradise 2018" 2018-06-18 11:18:26
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.5/ว 761 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 2018-02-16 10:55:56
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนมาก ที่ อด 0017.5/ว 41 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 2018-01-08 10:16:00
ดาวน์โหลด
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอุดรธานี 2017-11-22 10:46:40
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ปี2561 2017-10-17 14:35:24
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯ 2017-09-28 11:07:33
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว3874,3875 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 2017-08-25 16:43:19
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว3860 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดอุดรธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-08-25 14:36:40
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว2527 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต 2017-06-06 10:00:57
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว2300,2301 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2017-05-23 16:53:57
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว2297,2298 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 2017-05-23 16:45:29
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(4 เมษายน 2560) 2017-05-18 14:42:39
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว1570 ลว. 5 เมษายน 2560 / ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.2/ว 1599 ลว.10 เม.ย 2560 เรื่อง การคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” 2017-04-05 14:14:58
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(31 มี.ค.60) 2017-04-04 14:06:22
ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 2017-03-20 15:23:13
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(20 ก.พ.60) 2017-03-09 11:11:50
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2017-01-30 17:50:19
ดาวน์โหลด
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 2017-01-17 15:13:14
ดาวน์โหลด
คู่มือประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 2017-01-10 17:06:43
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(19 ธ.ค.59) 2016-12-30 12:03:19
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(25 พ.ย.59) 2016-12-30 12:00:10
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(20 ต.ค.59) 2016-11-14 14:41:15
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(14 ก.ย.59) 2016-09-26 10:16:51
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(25 ส.ค.59) 2016-09-05 09:38:38
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการกลั่นกรองยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ปี รอบใหม่(พ.ศ.2561-2564) 2016-08-29 15:54:17
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(21 ก.ค.59) 2016-08-11 09:59:42
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(14 มิ.ย.59) 2016-07-04 15:03:06
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(19 พ.ค.59) 2016-06-06 15:16:10
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(21 เม.ย.59) 2016-05-03 16:22:05
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(21 มี.ค.59) 2016-04-04 11:37:47
ดาวน์โหลด
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(11 มี.ค.59) 2016-03-29 14:26:14
ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมเปิดเวทีจุดประกายความคิด "มองอุดรอย่างรอบด้านเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน" วันที่ 15 ธ.ค.2558 2016-01-29 15:36:33
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว 5034 ลว. 21 ธ.ค.2558 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 2015-12-23 11:40:13
ดาวน์โหลด
แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2015-11-02 15:36:28
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว4148 ลว. 29 ต.ค.2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4920/2558 เรื่อง การมอบอำนาจ 2015-11-02 13:26:09
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว3772 ลว. 7 ต.ค.2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2015-10-09 15:48:40
ดาวน์โหลด
การสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี 2015-09-04 16:03:33
ดาวน์โหลด
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2015-08-19 14:22:28
ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 2015-04-29 10:39:17
ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2015-04-08 14:06:55
ดาวน์โหลด