มอบอำนาจ

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1325/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5784/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2021-03-19 10:10:14
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1259/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5784/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2021-03-15 10:20:45
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6268/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5784/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 2020-11-05 16:20:02
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5784/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 2020-11-05 13:58:34
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5785/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 2020-11-05 10:43:22
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1638/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6034/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 2020-03-21 11:13:52
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1302/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6034/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2020-03-09 11:42:12
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6034/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2020-01-02 13:51:39
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6054/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2018-10-19 16:33:52
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6807/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6403/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน 2018-01-03 14:09:38
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6403/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2017-12-19 10:51:09
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 157/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2017-10-25 16:14:33
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ ๔๐๙๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ ๔๙๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๔๘ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ที่มีที่ 2017-09-08 14:37:18
ดาวน์โหลด
แก้ไขคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4920/2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2017-09-01 17:21:22
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว4148 ลว. 29 ต.ค.2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4920/2558 เรื่อง การมอบอำนาจ 2015-11-02 15:29:57
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.3/ว3772 ลว. 7 ต.ค.2558 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2015-10-08 15:27:17
ดาวน์โหลด