ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด "อุดรร่วมใจ พ้นภัย COVID-19"