คลังข้อมูลการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

คลังข้อมูลการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี


1 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564
  - แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบับทบทวน 2561)
  - แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบับทบทวน 2562)
  แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2563)
  แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2565)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 news
2 รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - สำนักงบประมาณ
  - กรมบัญชีกลาง
  - สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ข้อมูลจาก คลังจังหวัดอุดรธานี)
  รายงานสถานะการเบิกจ่าย
  รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
7 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
8 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สรุปงบหน้า (แยกตามพื้นที่ดำเนินการ)
  บัญชีรายละเอียดโครงการ
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดอุดรธานี กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง