การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี

 

1 มติคณะรัฐมตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
  1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 - ดาวน์โหลด 
  1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน - ดาวน์โหลด 
  1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด - ดาวน์โหลด 
  1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน - ดาวน์โหลด 
  1.5 มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้เขเพิ่มเติม
  2.1 คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4499/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุดรธานี  - ดาวน์โหลด 
  2.2 คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 977/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุดรธานี
(เพิ่มเติม) - ดาวน์โหลด 
3 ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
  3.1 รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ดาวน์โหลด 
  3.2 ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ดาวน์โหลด 
  3.3 แนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาของจังหวัด ดาวน์โหลด 
  3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ดาวน์โหลด 
4 การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
  4.1 รายงานผลการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลด 
5 ข้อมูลอื่นๆ
  5.1  - ไม่มี -